Serwis pasjonatów języka angielskiego

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Twoja wyszukiwarka

Szczegółowe omówienie czasu Present Simple - autor Piotr Długaszek

2010.10.15MENU1.STRUKTURA

2.ZASADY TWORZENIA KOŃCÓWKI -S/-ES

3.UŻYCIE CZASU

4.CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASU

5.POZYCJA PRZYSŁÓWKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI W ZDANIU

5.INFORMACJE DODATKOWE
ZASADY TWORZENIA KOCÓWKI -S/-ESPOWRÓT DO MENU
UŻYCIE CZASUPOWRÓT DO MENUCzasu Present Simple używamy:


1.kiedy rozmawiamy o sytuacjach stałych, o rzeczach, które dzieją się regularnie lub cały czas np.:My parents live in Puławy.
(Moi rodzice mieszkają w Puławach.)
sytuacja stała, niezmienna bo Puławy to jest ich miejsce zamieszkania

I work at school as a teacher.
(Pracuję w szkole jako nauczyciel.)
sytuacja stała, moją pracą na co dzień jest nauczanie

She goes to the cinema about two times a month.
(Ona chodzi do kina dwa razy w miesiącu.)
regularnie chodzę do kina


2.kiedy rozmawiamy o zwyczajach i często wykonywanych czynnościach, np.:
My sister usually gets up at 5am.
(Moja siostra zazwyczaj wstaje o 5 rano.)

They always work night shifts.
(Oni zawsze pracują na nocne zmiany.)


3.kiedy rozmawiamy o serii akcji i wydarzeń, które są zakończone jak o nich mówimy; (relacjonowanie wydarzeń sportowych, opisywanie eksperymentów), np.:
Look carefully! First I take a bowl and put all ingredients inside it. Then, I mix .....

(Patrz uważnie. Najpierw biorę miskę i wkładam wszystkie składniki do środka. Potem mieszam....)
kiedy mówimy zdanie: ...biorę miskę.... to wtedy ona już się znajduje w moich rękach
kiedy mówię zdanie: ....wkładam składniki ... to one już zostały włożone do miski

W relacjach sportowych najczęściej używamy czasu Present Simple, gdy czynności opisywane są szybkie, np.:Leonardo gets the ball, shoots - and it is a goal!

(Leonardo dostaje piłkę, strzela - gol!)

Możliwe jest jednak użycie czasu Present Continuous przy relacjonowaniu wydarzeń sportowych gdy czynności / sytuacje wykonywane są dłużej.


Tak można komentować, np.: wyścigi łódek, itp., które są mniej dynamiczne niż piłka nożna czy siatkówka.Lucky Punch are rowing with a beautiful rhythm. The opposite team, Black Diamonds, are looking a little confused.... their chances....

(Drużyna Lucky Punch wiosłuje w pięknym rytmie. Przeciwna drużyna, Black Diamonds, wyglądają na trochę zakłopotanych..... ich szanse....)


4.dla wyrażania faktów, praw natury, fizyki.... , np.:


Water boils at 100°C.

(Woda gotuje się w 100°C.)


Vegetarians don't eat game.

(Wegetarianie nie jedzą dziczyzny.)

5.w odniesieniu do harmonogramów: rozkłady jazdy, grafiki zajęć, np.:The train leaves at 5 pm.

(Pociąg odjeżdża o 17.)


My English lesson starts at 8 o'clock.

(Lekcja angielskiego zaczyna się o 8 rano.)


The film ends in 5 minutes.

(Film kończy sięza 5 minut.)

6. z wyrażeniami: here come & there go, np.:
HERE COME = przychodzić / nadjeżdżać

1.Here comes our boss.

(Nadchodzi nasz szef.)


2. Here comes lunch.

("Nadchodzi" lunch.)THERE GO - odjeżdżać / słyszeć coś / tracić

1. There goes our train.

(Odjeżdża nasz pociąg.)


2.There goes the mobile phone. Can you answer it?

(Dzwoni telefon komórkowy. Czy możesz odebrać?)


3.There go my chances of winning "Mam Talent".

(Odchodzi / przepada moja szansa na wygranie programu Mam Talent.)7. z czasownikami statycznymi,np.:I promise not to do it.

(Obiecuję tego nie zrobić.)

She agrees.

(Ona się zgadza.)WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT UŻYCIA CZASOWNIKÓW STATYCZNYCH W DZIALE PRESENT CONTINUOUS8. w listach formalnych np.:
I write to advise you....

(Piszę aby doradzić....)

I enclose a copy of my CV....

(Załączam kopię mojego CV ....)

W listach mniej formalnych stosuje się czas Present Continuous.I am writing to advise....

I am enclosing a copy of my Cv....


9. kiedy pytamy się o drogę lub gdy udzielamy wskazówek jak dojść do celu, np.:How do I get to the train station?

(Jak mogę trafić na stację pociągów?)


You go straight, then you turn right....

(Idziesz prosto a potem skręcasz w prawo.)


10. w nagłówkach i tytułach gazet np.:
example from GUARDIAN news online:

British IVF pioneer Robert Edwards wins Nobel prize for medicine

(Brytyjski pionier do spraw zapłodnienia in vitro, Robert Edwards, zdobywa nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.)


11. gdy przedstawiamy historię / opowieść np.:


Czasu Present Simple stosujemy do opowiadania historyjek, szczególnie gdy używamy stylu nieformalnego. Czas ten jest używany dla wydarzeń - rzeczy, które dzieją się jedna za drugą.

Czasu Present Continuous używamy dla "sytuacji w tle" - rzeczy, które już się dzieją kiedy zaczyna się opowiadanie, lub które trwają przez całe opowiadanie.
PRZYKŁADOWY URYWEK OPOWIADANIA

... So I open the window and I look out into the street just to look at the stranger. He is wearing a black mask...

(... więc, otwieram okno, spoglądam na ulicę aby popatrzeć na obcego mężczyznę. On ma na sobie czarną maskę...)


Zdanie pierwsze jest wyrażone czasem Present Simple. Możemy dostrzec w nim wydarzenia, które następują po sobie: otwieram okno, wygladam na ulicę i spoglądam na obcą osobę.

Zdanie drugie, wyrażone czasem Present Continuous, ukazuje nam sytuację, która dzieje się w tle opowieści, i prawdopodobnie przez cały czas jej trwania - Człowiek w czarnej masce spaceruje sobie po ulicy.

12.w zdaniach podrzędnych, w których użycie Present Simple sugeruje nawiązanie do przyszłości, np.:Czasów Present często używamy zamiast konstrukcji will + bezokolicznik aby odnosić się do przyszłości w zdaniach podrzędnych. Tak dzieje się nie tylko po spójnikach: when, until, after, before, as soon as ale także z: if / whether, on condition that, po słowach pytających: where, who, what, .... oraz w mowie zależnej.
I will write to my cousin when I find some time.
(Napiszę do mojego kuzyna, kiedy znajdę trochę czasu)


"I find some time" jest zdaniem podrzędnym i czasownik znajdę find odnosi się do przyszłości. Jak widać w zdaniu podrzędnym czasownik został użyty w czasie Present Simple, po spójniku when.Nie został on użyty w czasie przyszłym - Future Simple (will + bezokolicznik)


I will go outside whether it rains or shines.
(Wyjdę, nieważne czy będzie padać czy świecić słońce.)

"It rains or shines" jest zdaniem podrzędnym, a czynność odnosi się do przyszłości. Ponieważ zdania są połączone spójnikiem whether użyliśmy czasu Present Simple. Dlatego też mamy formę rains oraz shines zamiast will rain i will shine.WIĘCEJ PRZYKŁADÓW

1. You will stay here until she comes and picks you up.

(Zostaniesz tu dopóki ona nie przyjdzie i cię nie zabierze.)


2. My workmate will lend you the fishing equipment on condition that you bring it back soon.

(Mój kolega z pracy pożyczy ci sprzęt do łowienia ryb pod warunkiem, że oddasz go wkrótce.)

3. They will go where you go.

(Oni pójdą tam gdzie ty.)

4. Your teacher will ask you what you do to improve your grades.

(Twój nauczyciel zapyta się co ty zrobisz aby poprawić oceny.)

5. I will go there as soon as I finish my homework.

(Pójdę tam tak szybko jak skończę moją pracę domową.)


UWAGA!!!

Możliwe jest użycie czasu Present Perfect (have/has + III forma) w zdaniach podrzędnych zamiast czasu Present Simple jeśli wyrażamy czynność, która wiąże się z pojęciem końca / ukończenia danej czynności.She will call you when she finishes her task.
lub
She will call you when she has finished her task.

(Ona zawoła cię / zadzwoni kiedy skończy swoje zadanie.)

Oba zdania są poprawne.


W zdaniach podrzędnych możliwe jest również użycie czasu Future Simple (will+ bezokolicznik) pod warunkiem, że w zdaniu zostało użyte porównanie z as i than.We will be there sooner than you do.
lub
We will be there sooner than you will.

(Będziemy tam szybciej niż ty.)

Oba zdania są poprawne.
CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASUPOWRÓT DO MENUPOZYCJA PRZYSŁÓWKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI W ZDANIUPOWRÓT DO MENU*

Przysłówki częstotliwości występują w zdaniu po czasowniku to be (am/is/are), oraz po czasownikach modalnych., np.:1. My classmate, Kate, is often late for school.

(Moja koleżanka z klasy - Kaśka, często spóźnia się do szkoły.)


2. I can always come and help you.

(Mogę zawsze przyjść do ciebie i ci pomóc.)


**

W przypadku innych czasowników niż to be i modalnych przysłówki częstotliwości stawiamy przed głównym czasownikiem w zdaniu,np.:
1. We usually go to school by bus.

(My zazwyczaj jedziemy do szkoły autobusem.)


2. It sometimes gets very cold here.

(Czasami jest tutaj naprawdę zimno.)


***

Przysłówki częstotliwości takie jak: usually, normally, often, frequently, sometimes and occasionally mogą występować na początku lub na końcu zdania, np.:1. Sometimes I visit my old fellow from Puławy.

(Czasami odwiedzam starego kumpla z Puław.)


2.Usually she goes to bed early.

(Zazwyczaj ona idzie wcześnie spać.)
UWAGA!Przysłówki: always, rarely, seldom, never nie występują na początku lub na końcu zdania.

Nie możemy powiedzieć więc:


Always I visit my old fellow from Puławy.

Seldom she goes to bed early.
WYJĄTEK OD REGUŁY:)


Przysłówki: always i never mogą wystepować na początku zdania pod warunkiem, że zdanie zaczyna się trybem rozkazującym.

Always look before you cross the street.

(Zawsze patrz zanim przejdziesz przez ulicę.)
tryb rozkazujący: patrz! (nakaz wykonywania czynności)


Never ask women about their age.

(Nigdy nie pytaj kobiet o wiek.)
tryb rozkazujący: nie pytaj! (wyraźny zakaz wykonywania pewnej czynności)INFORMACJE DODATKOWEPOWRÓT DO MENU


*

Bardzo często zdarza się, że przy tłumaczeniu zdań z j.polskiego na j.angielski konstruujemy błędne podwójne przeczenie z użyciem przysłówka never, np:
ZDANIE:

Nigdy nie oglądam telewizji w piątki.


TŁUMACZYMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

I do not never watch TV on Fridays.JEST TO BŁĘDNE TŁUMACZENIE PONIEWAŻ W J.ANGIELSKIM NIE UŻYWAMY PODWÓJNYCH PRZECZEŃ.


DO NOT - jest przeczeniem
NEVER - oznacza nigdy i jest przeczeniem samym w sobie


NASZE ZDANIE POWINNO WYGLĄDAĆ:

I never watch TV on Fridays.

lub

I do not watch TV on Fridays.

**

Często w czasie Present Simple wahamy się czy w poprawnym zdaniu może występować to samo słowo: do dwa razy.Należy pamiętać, że do może być słowem pomocniczym (tzw. operatorem) używanym do tworzenia pytań w czasie Present Simple, np.:Do you go to school every day?

(Czy ty chodzisz do szkoły codziennie?)


W powyższym pytaniu słowo do nie ma swojego tłumaczenia na j.polski.Słowo do może mieć swoje znaczenie: "robić" i najczęściej występuje w dłuższych zwrotach/kolokacjach, np.:do homework - robić pracę domową

do business - robić biznesDlatego też gdybyśmy chcieli się zapytać: Czy ty robisz pracę domową wieczorami? poprawne zdanie wyglądało by w następujący sposób:

Do you do your homework in the evenings?


pierwsze do - to nasze słowo pomocnicze, konieczne do konstrukcji pytań

drugie do - słowo mające własne znacznie i wchodzące w skład kolokacji do homework.


Dlatego błędne są pytania typu:

Do your homework in the evenings?***


EVERY DAY VS EVERDAY

Minimalna różnica w pisowni, a tak naprawdę mały odstęp miedzy literami i otrzymujemy dwa różne wyrazy i dwie różne definicje danego słowa. Które z nich używamy w czasie Present Simple? Oto odpowiedź:W czasie Present Simple używamy every day (każdego dnia) i jest to oczywiście przysłówek częstotliwości, który pokazuje w zdaniu jak często wykonywana jest dana czynność, np.:I go to the cinema every day. (Chodzę do kina każdego dnia.)


Everyday = CODZIENNY / BANALNY / ZWYKŁY


- everyday problem (codzienny problem)

- everyday routine (codzienna rutyna)

- everyday activity (codzienne ćwiczenia)

- everyday life (złykłe życie)

- a simple, everyday object (prosty, zwykły objekt / przedmiot)


Materiał dodany zostanie do strony poświęconej gramatyce, prowadzonej przez autora www.jezykangielski.org/gramatyka.php

admin
Dodaj komentarz:


Stolica Polski to:
Pokaż archiwum newsów

Ostatnie posty na forum

Szybka nawigacja po naszym serwisie:

Forum językowe - Forum serwisu 'English for you'

Promuj nas - Wejdź i zobacz jak można pomóc w promocji serwisu 'English for you'

Gramatyka języka angielskiego - Szczegółowo rozpisane czasy oraz inne zagadnienia związane z gramatyką

Pisanie po angielsku - Wyczerpująca instrukcja jak poprawnie pisać po angielsku

Angielski w pracy i biznesie - Wzór CV i listu motywacyjnego, przykładowe listy formalne, oferty pracy za granicą

Fonetyka - Symbole fonetyczne wraz z przykładami, podział głosek, ćwiczenia

Lekcje video - Ucz się angielskiego za pomocą podzielonych na poziomy zaawansowania i tematyką lekcji video

Telewizja z kanałami anglojęzycznymi - Ucz się angielskiego oglądając anglojęzyczne kanały podzielone na kategorie tematyczne

Egzamin gimnazjalny z angielskiego - Wszystko o egzaminie gimnazjalnym

Matura z angielskiego - Wszystko o nowej maturze

Kurs angielskiego od podstaw - Co kilka dni nowa lekcja dla początkujących, całość przy wsparciu lekcji video

Testy - Rozbudowany dział testów podzielonych na kategorie

Działy tematyczne - artykuły z prasy anglojęzycznej, starannie wyselekcjonowane, do wykorzystania w referatach lub jako źródło ciekawych informacji

Egzaminy - Dokładne opisy niemal wszystkich egzaminów językowych od polskich takich jak matura, egzamin gimnazjalny do certyfikatów \'Cambridge\', statystyki zdawalności, opłaty oraz aktualne informatory.

Download - Programy, słowniki, oraz gry edukacyjne skutecznie wspomagające w nauce wraz z opisami i co najważniejsze ZA DARMO

Dla dzieci - Tu z kolei znajdziecie nauką od podstaw, całość podzielona na kategorie w kolorowej oprawie oraz z wymową bez koniecznosci znajomości zapisu fonetycznego

Gry i zabawy online - Pograj w gry edukacyjne bezpośrednio na stronie

Prace uczniów - Czym byłaby teoria bez praktyki, oryginalne prace uczniów podzielone na kategorie, kolorowe projekty tematyczne uczniów + Własne strony uczniów

Kolorowe projekty - Kolorowe projekty uczniów (słownictwo tematyczne)

Dla nauczyciela - Metodyka nauczania, ciekawe zabawy oraz ćwiczenia do wykorzystania na lekcji języka angielskiego wraz z konspektami i wykorzystanymi materiałami

Zapytaj nauczyciela - Na stronie cały czas dyżurują nauczyciele, którzy chętnie bezpłatnie pomogą, odpowiedź otrzymasz bezpośrednio na mail

Newsy ze świata - Bądź na bieżąco, aktualne wiadomości z podziałem na kategorie + Radio BBC

Tematyczne blogi naszych dziennikarzy i redaktorów:

Angielski dla dzieci - Piosenki, gry i zabawy, gramatyka dla dzieci

Emigracja krok po kroku... - Poradnik dla wyjeżdzających na Wyspy

Jottings of interstellar roamer - czyli notes niecodzienny - wspólnie przekroczmy bariery w odbiorze piękna, które nas otacza

Kraje anglosaskie - Historia, literatura, kultura USA i Wielkiej Brytanii

Popkultura USA i Wielkiej Brytanii - Moda, filmy, muzyka, sposób spędzania wolnego czasu za Ocenanem i na Wyspach + radio na stronie

Co warto zobaczyć w USA i Wielkiej Brytanii - Ciekawe miejsca i ludzie okiem podróżnika

Jamajka - wyspa słońce, była kolonia, kraj anglojęzyczny - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Kanada - kraj klonowego liścia - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Legal English - Podstawy prawniczego języka angielskiego

British Football - Strona poświęcona tematyce piłki nożnej na Wyspach

Wydawnictwo 'The Teacher' - Dzięki współpracy z wydawnictwem 'The Teacher' dostępne są w naszym serwisie artykuły z zakresu m.in metodyki lub kultury Anglii i innych krajów anglojęzycznych

Język niemiecki dla uczniów i nauczycieli - Język niemiecki, artykuły, materiały, egzaminy

Rak jelita grubego - Serwis partnerski z informacjami o raku jelita grubego

Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie 'English for you' chronione są prawami autorskimi. Serwis ma charakter społecznościowy i jest tworzony przez kilkudziesięciu redaktorów. W przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, proszę zgłaszać materiał do moderacji: biuro@jezykangielski.org Życzymy owocnej nauki.

Nasze Artykuły

rogLewo
rogPrawo

Subskrypcja

Nowości, artykuły, materiały, testy, oferta pomocy wprost na Twój email


Księga gości


Powiadamiacz

Jeżeli chcesz, żeby Twój znajomy również odwiedził nasz serwis wpisz Jego email


All Rights Reserved