Serwis pasjonatów języka angielskiego

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Twoja wyszukiwarka

Matura 2015 z angielskiego - poziom podstawowy - informator maturalny wraz z zadaniami.

2014.11.30

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym arkuszem na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami i nagraniem:

MATERIAŁ DODANY TAKŻE DO NASZEJ BAZY:

Język angielski informator maturalny

INFORMATOR PONIŻEJ:

Ogólna charakterystyka
egzaminu maturalnego
z języka angielskiego
dla osób niewidomych

Część ustna
(bez określania poziomu)

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu określają wymagania ogólne i szczegółowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wymagania ogólne: I. Znajomość środków językowych. III. Tworzenie wypowiedzi. IV. Reagowanie na wypowiedzi. V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe obejmujące: 1. - zakres tematyczny, 4. - tworzenie wypowiedzi ustnych, 6. - reagowanie w formie ustnej, 8. - przetwarzanie tekstu w formie ustnej, 12. - stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

=====================

Charakter egzaminu - przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy.
Egzamin trwa 15 minut i może być wydłużony nie więcej niż o 15 minut.
Na egzaminie ustnym polecenia i teksty są odczytywane z czarnodruku przez członka zespołu przedmiotowego. Egzaminujący odczytuje zdającemu polecenie bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania każdego zadania; egzaminujący może odczytać każde polecenie wielokrotnie i wrócić do fragmentu, o powtórzenie którego prosi zdający.

====================

Części egzaminu ustnego

Rozmowa wstępna: egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.

Przykładowe pytania
do rozmowy wstępnej

1. What do you like about the place where you live?
2. What furniture have you got in your room?
3. Would you like to have an exotic pet? (Why? / Why not?)
4. Do you enjoy cooking? (Why? / Why not?)
5. What’s your favourite season? Why?

Zadanie 1.:
rozmowa z odgrywaniem roli

Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.
Przykład zadania 1.
Przebywając za granicą doznałeś/aś kontuzji w czasie zajęć sportowych. Jesteś u lekarza.
W rozmowie z egzaminującym omów 4 kwestie: 1. okoliczności zdarzenia; 2 objawy; 3. zalecenia i następna wizyta; 4. wpływ kontuzji na Twoje najbliższe plany.
Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2.:
opis miejsca/osoby/wydarzenia
i odpowiedzi na trzy pytania.

Zdający opisuje miejsce/osobę/wydarzenie wskazane w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką opisu i zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

Przykład zadania 2.

Opisz nauczyciela, którego najbardziej cenisz.

Pytania egzaminującego:
1. Do you like science subjects? (Why? / Why not?)
2. What is your dream job? (Why?)
3. What was your first English lesson like?

Zadanie 3.:
wypowiedź na podstawie
materiału stymulującego
i odpowiedzi na dwa pytania.

Zdający wybiera element z materiału stymulującego, który - jego zdaniem - najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję; wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy; odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ogranicza
się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

Przykład zadania 3.
Twój chłopak / Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice, których chcesz zaprosić do restauracji. Masz do wyboru dwa miejsca: 1.elegancka restauracja w mieście serwująca dania włoskie; 2. restauracja nad jeziorem serwująca tradycyjne polskie dania.
Wybierz tę propozycję, która będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

Pytania egzaminującego:
1.What are the disadvantages of eating out?
2. Is Poland an attractive country to visit? (Why? / Why not?)
Część pisemna
(poziom podstawowy i rozszerzony)

Wymagania ogólne i szczegółowe na poziomie podstawowym określone w podstawie programowej IV.1. P: wymagania ogólne: I - V; wszystkie wymagania szczegółowe w punktach: 1.-3. 5. 7. 8. 12. 13. oraz wybrane wymagania w punkcie 6., ale w formie pisemnej.

Wymagania ogólne i szczegółowe na poziomie rozszerzonym określone w podstawie programowej IV.1. R: wymagania ogólne: I - V; wszystkie wymagania szczegółowe w punktach: 1.-3. 5. 7. 8. 12. 13.

Czas trwania egzaminu: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 150 minut

Części arkusza egzaminacyjnego na poziomie podstawowym: rozumienie ze słuchu; rozumienie tekstów pisanych; znajomość środków językowych; wypowiedź pisemna
Części arkusza egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym: rozumienie ze słuchu; rozumienie tekstów pisanych; znajomość środków językowych; wypowiedź pisemna.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
Poziom podstawowy

Rozumienie ze słuchu

Zadanie 1.
(0-4)

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z jedzeniem. Do każdej wypowiedzi 1.-4. dopasuj odpowiadające jej zdanie a)-e).
Uwaga:
jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
Napisz na karcie odpowiedzi numer wypowiedzi i odpowiednią literę, np. 0.a)

a) The speaker advertises a cookery course.
b) You can hear this announcement on a train.
c) We learn in what situation a popular drink was first served.
d) The speaker describes an unusual meal prepared on a plane.
e) The speaker explains how he/she started to enjoy oriental food.

Transkrypcja

1.
Do you know what the Irish town of Foynes is famous for? During World War II, many Hollywood stars and politicians travelled from the airport in this town to the US. During one flight the pilot decided to turn back because of bad weather and the owner of a restaurant close to the airport was asked to prepare something special for the passengers. He made coffee, added some brown sugar, whiskey and whipped cream and served it as Irish coffee. Now you can order it in restaurants all over the world.

2.
Welcome to the Flying Star, a direct 3-hour service to Brighton. Let me inform you that the buffet is located in car number 5. Just remember to take your ticket with you whenever you leave your compartment. If you prefer to stay in your seat, a trolley service with drinks and light snacks will be operating during the whole journey. Don’t miss the new options on our menu.

3.
Would you like to share your experiences in the kitchen with others? Or maybe you’ve never made any dish yourself and would like to learn? We offer twenty hours of classes in a beautiful Italian villa, a full-day excursion to see famous chefs at work and daily visits to the local market to find perfect ingredients. For any food lover it will be an experience of a lifetime. Sign up now! There are only a few places left.

4.
My first job was in a Chinese restaurant. The food looked strange and I was afraid to try it. One day when I was opening a packet of coffee, it fell out of my hands and landed all over the counter where the food was. The owner put the food with the coffee on a plate and said, ‘We don’t waste anything here. You have to eat it.’ I wanted to keep the job so I had no choice. And you know what? It wasn’t bad at all. Now I have Chinese food at least once a week. Without coffee, of course.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka [....].

Wymagania szczegółowe

2.1.
Zdający określa główną myśl tekstu (1. 4.).
2.5.
Zdający określa kontekst wypowiedzi (2.).
2.4.
Zdający określa intencje nadawcy/autora tekstu (3.).

Rozwiązanie
1.c)
2.b)
3.a)
4.e)

Schemat punktowania
1 pkt ‎-‎ poprawna odpowiedź.
0 pkt ‎-‎ odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Zadanie 2.
(0-3)

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi a)-c) wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

Do tekstu 1.
1. The announcement is for tourists who
a) are planning to go on holiday to Brighton.
b) are going to leave Brighton the next day.
c) are just starting their stay in Brighton.

Do tekstu 2.
2. What does Jake do to manage his time better?
a) He uses his computer less often.
b) He puts his tasks in the order of importance.
c) He tries not to plan too many things.

Do tekstu 3.
3. Who is the competition for?
a) Teenagers who are good at writing.
b) Teenagers who enjoy reading books.
c) Teenagers who want to travel the world.

Transkrypcja

1.
Hello, everyone. My name’s Keith. On behalf of Suntan Tours, I’d like to welcome you to this beautiful seaside resort. There will be an information session at 1 p.m. in the hotel lounge tomorrow. Then, I will answer your questions about Brighton and the day trips in the area. Be careful when you buy tours from local travel agencies. Not all of them are reliable. Please, take my advice and allow Suntan Tours to book your trips while you’re here. I hope you have an enjoyable week in Brighton.

2.
Rose:
- You’re so well-organized, Jake. How do you do it?
Jake:
- I’ve read a book about time management and I try to put into practice the tips the authors give there.
Rose:
- Are they difficult to follow?
Jake:
- Not at all. I keep a list of all the things I need to do. Then, I decide which tasks are more important and which of them can wait a day or two and I give myself a deadline for each task.
Rose:
- How do you check your progress?
Jake:
- I cross off the tasks that I’ve done. I also make notes on my computer. They’re really helpful.

3.
Piccadilly Press is delighted to announce a short story competition to find the best teenage talent in Europe. All you have to do is write a short story entitled “The Perfect World”. The best works will be published in a book. For two years Piccadilly Press will have the exclusive right to publish the winning stories. The competition is open to young people, aged between thirteen and eighteen, who come from the European Union. The closing date for entries is June 4th.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka [....].

Wymagania szczegółowe

2.5.
Zdający określa kontekst wypowiedzi (1.).
2.3.
Zdający znajduje w tekście określone informacje (2. 3.).

Rozwiązanie
1.c)
2.b)
3.a)

Schemat punktowania
1 pkt ‎-‎ poprawna odpowiedź.
0 pkt ‎-‎ odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Rozumienie tekstów pisanych

Zadanie 3.
(0-3)

Przeczytaj trzy teksty 1.-3. związane z tańcem. Z podanych odpowiedzi a)-c) wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

1.
Don’t forget!
- The dance is for students only. No guests allowed.
- Students should make arrangements for their journey back home before the dance. We do not allow students to walk home when it gets dark. They must stay inside until the dance is over or until a parent or guardian comes to pick them up.
- A telephone is available in case of emergency.

1. The text gives readers
a) directions for getting to a dance class.
b) tips on how to select a dance school.
c) a set of school dance rules.

2.
The Waltz
I don’t want to dance with him. I don’t want to dance with anybody. I’ve seen the way he dances. Not a quarter of an hour ago I was feeling so sorry for the poor girl he was dancing with. And now I’m going to be the poor girl myself.
Why can’t he leave me alone? And what can I do? Everyone else is already on the dance floor, except me. What can you say, when a man asks you to dance with him? I most certainly will not dance with you, I’ll see you in hell first. No. There is nothing for me to do, but say “I’d love to”.

2. Why does the girl decide to dance with the boy?
a) She feels that she has no choice.
b) She knows he is a really good dancer.
c) She is sorry that nobody wants to dance with him.

3.
Coming soon!
It’s the show you’ve been waiting for. “Viva Forever!” is coming to the West End’s Piccadilly Theatre. So make sure you’re first in line to see it.
“Viva Forever!” is a story about a mother and daughter as they work their way through a TV reality singing and dancing contest. The show includes 16 unforgettable Spice Girls’ songs including “Wannabe”, “Stop” and, of course, the title song. And what dancing you can see on stage!
The Spice Girls are the most popular girl band of the last 20 years and have given their full backing to the show. So, Say You’ll Be There! Now you can get the best seats.

3. The author of the text
a) invites readers to a pop concert.
b) encourages readers to book tickets for a performance.
c) gives an opinion about a singing and dancing contest.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie [....] proste wypowiedzi pisemne [....].

Wymagania szczegółowe

3.1.
Zdający określa główną myśl tekstu (1.).
3.3.
Zdający znajduje w tekście określone informacje (2.).
3.4.
Zdający określa intencje nadawcy/autora tekstu (3.).

Rozwiązanie
1.c)
2.a)
3.b)

Schemat punktowania
1 pkt ‎-‎ poprawna odpowiedź.
0 pkt ‎-‎ odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Zadanie 4.
(0-5)

Przeczytaj tekst oraz zadania 1.-5. Z podanych odpowiedzi a)-d) wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

Simon’s story

When we visit Simon Reeve to listen to his story about malaria, he is still embarrassed to admit that catching the disease was totally his own fault. Simon has gone around the world three times visiting far-off exotic locations so he was well aware of the health risks when he travelled to Gabon, West Africa, a malaria hotspot, in 2006. Although he knew how dangerous the disease is, he still risked his life.
‘It happened while I was filming “Equator”,’ recalls Simon. ‘I was told I should start taking antimalarial tablets the day before I got to Africa and then every day while I was there. I bought them well in advance, but foolishly, in all the excitement, I didn’t pack them. Of course it was stupid of me, but I thought everything would be all right so I didn’t worry about it. I think I was bitten by a mosquito on the first day but I realized something was wrong several days later. We had finished our journey through Gabon and were going to the Democratic Republic of Congo the following day. Sophie, the director, Sam, the cameraman, and I went to have a pizza in a restaurant near our hotel with a couple of doctors from Germany who were working at the Albert Schweitzer Hospital, one of the main malaria hospitals in Africa. Suddenly, during the meal I started to get muscle ache and felt sleepy so I went back to my room and went straight to bed. I woke up at 3 a.m. feeling very sick. But malaria didn’t come to my mind. We’d come from an area where lots of gorillas had the deadly Ebola virus and that was my biggest fear. The hospital was far away so I wanted to contact one of the German doctors but I didn’t have their phone numbers. I decided to wait until morning but I was really terrified.’
In the morning Simon managed to get up and perhaps rather optimistically tried to continue filming. ‘Sophie and Sam took one look at me and told me to sit down,’ he says. ‘They checked my temperature which was 39.8C - a high fever. They gave me some water and some medicine and called for a local doctor who examined me and said he suspected I had malaria. Sophie contacted one of the specialists we had met the day before and after giving me a blood test he said the diagnosis was correct.
Simon really wants to help reduce the number of malaria infections each year, that’s why he agreed to have his story published. ‘With modern medicine there is no reason why so many British travellers should catch this horrible disease,’ he says.

1. Simon blames himself for catching malaria because he
a) didn’t buy the tablets.
b) took the tablets too late.
c) forgot to take the tablets.
d) packed the wrong tablets.

2. Simon thinks he got infected
a) after his visit to the Albert Schweitzer Hospital.
b) in the Democratic Republic of Congo.
c) while having a pizza in a restaurant.
d) during his stay in Gabon.

3. When Simon felt ill in his hotel room, he
a) thought he had caught a different disease.
b) asked German doctors for advice.
c) went to hospital right away.
d) was sure he had malaria.

4. Who first took care of Simon in the morning?
a) a local doctor
b) his work colleagues
c) an unknown specialist
d) doctors from Germany

5. In the article, the author
a) makes people more aware of a dangerous disease.
b) encourages readers to go to exotic countries.
c) tells the story of Simon’s successful career.
d) advertises a new BBC travel programme.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie [....] proste wypowiedzi pisemne [....].

Wymagania szczegółowe

3.3.
Zdający znajduje w tekście określone informacje (1. 2. 3. 4.).
3.4.
Zdający określa intencje nadawcy/autora tekstu (5.).

Rozwiązanie
1.c)
2.d)
3.a)
4.b)
5.a)

Schemat punktowania
1 pkt ‎-‎ poprawna odpowiedź.
0 pkt ‎-‎ odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Zadanie 5.
(0-3)

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Uzupełnij luki 1.-3., wybierając właściwe zdania a)-e), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.
Uwaga:
dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
Napisz na karcie odpowiedzi numer luki i odpowiednią literę, np. 0.a)

My new flatmate
7th February 2011
When I first met Sherlock, my new flatmate, he told me my life story. He knew so much about me from the way I walk, the way I look and even from my mobile. And that’s the thing with him. 1.---- He sees right through everyone in seconds.
But what’s incredible is how little he knows about things which do not interest him. 2.---- And last week I found out he did not know that the Earth goes round the Sun. Seriously! He’s such a brilliant detective but at the same time there are these blind spots which are really terrifying.
When I arranged to come over on Tuesday to see Sherlock’s flat, I had no idea of what was going to happen. When I was looking around the room I wanted to rent, suddenly a police officer came in. 3.---- Somebody had been murdered. Sherlock decided to investigate and asked me to join him. In the taxi, he explained how he had deduced everything about me the previous day. I could try to explain it here but I think it’s better if you go to his site, www.thescienceofdeduction.co.uk, and see for yourself how his mind works.

a) This morning, for example, he asked me who the Prime Minister was.
b) It’s impossible to hide anything from Sherlock.
c) You can’t imagine how quickly he found out about them.
d) That’s why he decided to look for one.
e) Sherlock, of course, already knew why he was there.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie [....] proste wypowiedzi pisemne [....].

Wymagania szczegółowe

3.6.
Zdający rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu (1. 2. 3.).

Rozwiązanie
1.b)
2.a)
3.e)

Schemat punktowania
1 pkt ‎-‎ poprawna odpowiedź.
0 pkt ‎-‎ odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Znajomość środków językowych

Zadanie 6.
(0-5)

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki 1.-5., wybierając właściwe odpowiedzi a)-c), tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.
Napisz na karcie odpowiedzi numer luki i odpowiednią literę, np. 0.a)

Reduce, reuse, replay

Five teens from Sarasota, Florida, are making music from garbage. All the Garbage Men band’s instruments are made from recycled objects.
The band started a 1.---- (a) few, b) plenty, c) some) years ago. Jack Berry, who was in eighth grade at the 2.---- (a) point, b) time, c) moment), decided to make a homemade guitar. After some trials, he ended up building it from a cereal box, a yardstick and toothpicks. When Jack showed the guitar to his friend, Ollie Gray, they had 3.---- (a) an opinion, b) a project, c) an idea) to form a band using other homemade instruments and promote recycling in this way. So they made a horn from pipes and a keyboard from old bottles. “We want to show people 4.---- (a) it is, b) there is, c) this is) more to recycling than throwing things away in the bin,” Jack said.
The band, all tenth graders, tries to play a concert every week. They’ve also played on a Tampa, Florida radio station, and auditioned for America’s Got Talent. The teens hope to take their show on the road by touring other states. “We want to show people how important recycling is, and music is the best way to 5.---- (a) get our message across, b) give our message away, c) bring our message up) to people,” Jack says. Their instruments may be garbage, but their message isn’t.

====================

Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].

Wymagania szczegółowe

1.
Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....] (1. 2. 3. 4. 5.).

Rozwiązanie
1.a)
2.b)
3.c)
4.b)
5.a)

Schemat punktowania
1 pkt ‎-‎ poprawna odpowiedź.
0 pkt ‎-‎ odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.


Zadanie 7.
(0-2)

W zadaniach 1.-2. wybierz wyraz a)-c), który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

1.
My brother will have to look ---- my dog when I go on holiday.
Finally, ---- an hour I decided to walk back home.

a) after
b) for
c) at

2.
Where did you ---- this photo? I thought I had lost it!
I ---- it hard to believe that she stole the money.

a) take
b) find
c) make

====================

Rozwiązanie
1.a)
2.b)

Zadanie 8.
(0-2)

W zadaniach 1.-2. spośród podanych opcji a)-c) wybierz tę, która może najlepiej zastąpić fragment w nawiasie.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

1.
I spent a few weeks thinking which university to go to and I have finally (decided) this weekend.

a) made my choice
b) taken my chance
c) found my way

2.
(Will you do something for me?) I need somebody to set the table.

a) Do you help me a lot?
b) Are you going to make it?
c) Can you do me a favour?

====================

Rozwiązanie
1.a)
2.c)

Zadanie 9.
(0-2)

W zadaniach 1.-2. spośród podanych opcji a)-c) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

1.
Where on earth is this bus? We (czekamy) ---- here for over an hour!

a) are waiting
b) wait
c) have been waiting

2.
It’s really difficult to get a place in this restaurant on Friday evening. (Czy musiałeś rezerwować ten stolik?) ----

a) Is it the table you reserved?
b) Did you have to book the table?
c) Have you ordered the table?

====================

Rozwiązanie
1.c)
2.b)

Zadanie 10.
(0-2)

Uzupełnij minidialogi 1.-2., wybierając brakującą wypowiedź jednej z osób.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

1.
X: Did you enjoy the film?
Y: ----
X: That’s a pity.

a) Not really, to tell the truth.
b) In fact, I did. More than I expected.
c) Of course. It was terrific!

2.
X: How long did it take you to do the project?
Y: ----
X: Really? It’s amazingly good.

a) Just some of it.
b) Only a few days.
c) More than a week ago.

====================

Rozwiązanie
1.a)
2.b)

Wymagania ogólne
do zadań od 7. do 10.

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].
IV. Reagowanie [....].
Zdający [....] reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [....].
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Zdający zmienia formę przekazu [....] pisemnego [....].

Wymagania szczegółowe
do zadań od 7. do 10.

1.
Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].
7.2.
Zdający [....] przekazuje informacje [....].
7.6.
Zdający wyraża swoje opinie [....].
8.3.
Zdający przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.
13.
Zdający posiada świadomość językową [....].

Schemat punktowania do zadań od 7. do 10.
1 pkt ‎-‎ poprawna odpowiedź.
0 pkt ‎-‎ odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Zadanie 11.
(0-10)

Po raz pierwszy podjąłeś/podjęłaś pracę wakacyjną. Podziel się swoimi wrażeniami na blogu.
- Poinformuj, jaką pracę wykonujesz, i przedstaw swoje obowiązki.
- Wyraź opinię na temat swojego szefa i uzasadnij ją.
- Opisz, jak poradziłeś/aś sobie z problemem, który pojawił się dzisiaj w pracy.
- Napisz, w jaki sposób wykorzystasz zarobione pieniądze.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są już podane).
Oceniana jest:
- umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty),
- spójność i logika wypowiedzi (2 punkty),
- bogactwo językowe (2 punkty) oraz
- poprawność językowa (2 punkty).

====================

Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].
III. Tworzenie wypowiedzi.
Zdający samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi [....] pisemne.

Wymagania szczegółowe

1.
Zdający posługuje się miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].
5.4.
Zdający relacjonuje wydarzenia z przeszłości.
5.5.
Zdający wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia.
5.8.
Zdający opisuje intencje, marzenia, [....] plany na przyszłość.
5.9.
Zdający opisuje doświadczenia swoje i innych.Przykładowe zadanie

Zadanie 11.

Podany początek

New entry
Title: I have a job!

Entry:
Hi everyone! Guess what! I’ve found a holiday job!

....................
....................

Podany koniec

I hope everything will be all right.

Przykładowa oceniona
wypowiedź zdającego

My job is easy. I just drive around town and deliver parcels from place to place. Once I had to transport two dogs! It’s like the job of a taxi driver but more profitable.
I like what I do but I do not get on well with my boss. He is very strict and unfriendly. He thinks everybody wants to cheat him.
Today my car broke down in the middle of the road. I couldn’t do anything so I took a taxi to deliver the parcel on time. I’m not sure if my boss will pay me for the taxi. I hope so.
I need to earn money because my car is very old and expensive to repair and I would like to buy a new one as soon as possible.

====================

Ocena wypowiedzi

Treść - 4 punkty: zdający odniósł się do czterech elementów z polecenia i rozwinął każdy z nich.
Spójność i logika wypowiedzi - 2 punkty: wypowiedź jest w całości spójna i logiczna.
Zakres środków językowych - 2 punkty: zadowalający zakres środków językowych; w wypowiedzi występuje wiele precyzyjnych wyrażeń (elementów leksykalnych związanych z pracą kierowcy / doręczyciela przesyłek, np. deliver parcels; my car broke down oraz sformułowań charakterystycznych dla języka angielskiego, np. I like what I do; more profitable; get on well with the boss; on time; expensive to repair; I would like to buy (a) new one.).
Poprawność środków językowych - 2 punkty: nieliczne błędy niezakłócające komunikacji.

Przykładowe zadania
z rozwiązaniami
Poziom rozszerzony

Rozumienie ze słuchu

Zadanie 1.
(0-3)

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi a)-c) wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

Do tekstu 1.
1. The speakers are
a) fashion magazine editors.
b) fashion photographers.
c) fashion designers.

Do tekstu 2.
2. How should the piece of news be headlined?
a) Prisoners get away with their crime
b) Criminals come to the rescue.
c) Convicts escape during community service.

Do tekstu 3.
3. Which of the following is stated in the interview as a fact, and not an opinion?
a) Advanced Physics is now one of the five most popular courses taken by students.
b) Advanced Physics is usually taken with future career prospects in mind.
c) Students feel more and more apprehensive about taking Advanced Physics.


Transkrypcja

1.
Trish:
- Don’t you think that Britain is a grey country? I believe a bit of neon is just what we need.
Jerry:
- Is that what you’re going to present at the press conference launching London Fashion Week? Look, British people don’t wear neon shades. Never have, never will. Photographers will love them because they look great on magazine covers but they’re not practical. We will always favour a traditional style with tweeds and smart leather boots. That is what the Brits need and that is what I will provide in my new collection.
Trish:
- Well, perhaps there is no need to choose between the two extremes. There is a third way, a naval theme. With my patterns the British people can experience the joy of colour...
Jerry:
- Only blue, though!
Trish:
- As I was saying, they can enjoy colour, but not the impractical orange or purple. Let’s be honest, extremes don’t work. Compromises work, and that’s what my models will show on the catwalk.

2.
Six teenage offenders convicted of shoplifting became unlikely heroes when doing their community service punishment in the park. During a break they heard screams from a woman in a street nearby, so they raced over, saw that the woman was being mugged, chased the mugger 600 yards, cornered him, grabbed the stolen handbag and mobile phone and returned them to their owner. Their supervisor, Gary Hall, admitted that at first he thought they were ‘doing a runner’, but when he discovered their selfless act he was really impressed. “They did a real public service,” he said.

3.
Interviewer:
- Today I’m talking to Paul Reedman from the Institute of Physics. Paul, could you tell us how popular Advanced Physics is with students?
Paul:
- Figures published this morning show, for the sixth consecutive year, an increase in the number of students taking this course, which is surprising when I think about my own generation and how apprehensive of science subjects we were. Most of my peers didn’t want to have anything to do with science, but it’s definitely not the case nowadays.
According to the survey of the Institute of Physics, for the first time since 2002, Advanced Physics is back in the top five most popular subjects. The total number of students entered for the course went up by 6.5% in 2012. My view is that this is mostly due to students thinking more about their future employment prospects. There are plenty of job opportunities in this sector, especially in nuclear power plants and biomedicine and I guess it might be one of the reasons why Advanced Physics has become “cool” again.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi ustne [....] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru [....].

Wymagania szczegółowe

2.5.
Zdający określa kontekst wypowiedzi (1.).
2.1.
Zdający określa główną myśl tekstu (2.).
2.1. R.
Zdający oddziela fakty od opinii (3.).


Rozwiązanie
1.c)
2.b)
3.a)

Schemat punktowania
1 pkt - poprawna odpowiedź.
0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Zadanie 2.
(0-4)

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat rozmów kwalifikacyjnych w sprawie pracy.
Do każdej wypowiedzi 1.-4. dopasuj odpowiadające jej zdanie a)-e)
Uwaga:
jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
Napisz na karcie odpowiedzi numer wypowiedzi i odpowiednią literę, np. 0.a)

The speaker
a) was not contacted after the interview despite the interviewers’ promise.
b) resigned from the position himself/herself.
c) felt uncomfortable when the interviewer got unwell.
d) was unable to demonstrate an essential skill during the interview.
e) realized what the problem was after leaving the interview.

Transkrypcja

1.
I was once invited to a job interview. Upon arrival I parked my car, got out, and accidentally caught my thumb in the door. I was bleeding and stained my shirt a bit but went to the interview anyway. The interviewer asked me to take a typing test. I explained that I couldn't type because of my thumb and offered to come back the next day to take the test. The interviewer got me a cup of iced water and I soaked my thumb while we continued the interview. The next day I got a call from the company. I was hired without a typing test. They said anyone who could stay as calm and collected as I was with a thumb swollen and bruised was someone they certainly wanted to run their front office.

2.
In my early twenties, I had an interview with a major department store. The day before I picked out a very conservative black skirt and pinstriped jacket. I even tried them on to ensure they fitted. When I arrived I was greeted by a man in his early forties. However, during the interview I noticed that he frequently leaned over to one side. I thought it a bit odd, but I assumed the man may have a stiff back and was experiencing discomfort. It wasn’t until I got back in my car that I realized that the side seam in my skirt had come apart and I was revealing quite a bit of my leg. That’s what you get for shopping in the clearance sales.

3.
This is a story I like to tell in training classes on how NOT to act during an interview. I applied for a position within the state legal system. I was being interviewed by my potential manager and her associate. I would be working with both women closely. A few minutes into the interview it was obvious these two women did not get along. They contradicted each other and gave each other nasty looks. There was obvious tension in the air. When they said they would call, I graciously explained that I didn’t think the position suited me. The interview with the two women was enough.

4.
One interview I attended was very odd. The interviewers stuck rigidly to the questions, moving onto the next one before I’d finished answering the previous one. Whenever I paused they interrupted with the next question so I felt as if they didn’t really care what I answered. I think they just wanted the interview to be over as soon as possible. And they never got back to me, although they said they would. I’m glad I didn’t get the job in a company like that.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi ustne [....] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru [....].

Wymagania szczegółowe

2.3.
Zdający znajduje w tekście określone informacje (1. 2. 3. 4.).

Rozwiązanie
1.d)
2.e)
3.b)
4.a)

Schemat punktowania
1 pkt - poprawna odpowiedź.
0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozumienie tekstów pisanych

Zadanie 3.
(0-4)

Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części a)-c). Do każdego pytania 1.-4. dopasuj właściwą część tekstu.
Uwaga:
jedna część tekstu pasuje do dwóch pytań.
Napisz na karcie odpowiedzi numer pytania i odpowiednią literę, np. 0.a)

In which paragraph does the author
1. mention an airline which is an exception to à la carte pricing?
2. suggest that à la carte pricing might lead to unequal treatment of passengers?
3. quote the results of a survey to make a point?
4. refer to the service which started the policy of à la carte pricing?

Flying à la carte

a)
The practice of à la carte pricing, that is, charging passengers for each service individually, for instance food and drinks or choosing a seat, is more and more common. The trend began with American Airlines introducing a fee for checked-in luggage and soon the ideas for other add-ons followed. With far fewer people flying because of the economic recession airlines are reluctant to raise fares and many companies are counting on this money more than ever. In fact, à la carte pricing has become so successful that experts are predicting it will be on the rise in the years to come.

b)
European carrier FlyWithUs has taken à la carte pricing to the extreme, introducing a per-minute fee for customers speaking to a company representative on the phone. That practice would probably never take off in the U.S. Experts predict the à la carte pricing structure will allow carriers to treat higher-paying passengers better than their penny-pinching neighbours. For example, a person who buys an in-flight meal, a headset, and a pillow is likely to get better service from the cabin crew. This has always been the case in first class, but it’s new to economy.

c)
Because fees vary from airline to airline - and only a few companies, like Southwest, still subscribe to the old-fashioned, all-inclusive approach - it takes a lot of work to figure out the total cost of a trip. You have to do a lot of math but if you book online, don’t check-in a bag, and skip the meal, you’re probably paying less than if the airlines had simply raised fares. And according to a poll conducted last year people are becoming more comfortable with the system for that reason. Fifty-three percent of the respondents said they’d prefer to buy the lowest-priced option and then add services than go for a higher priced all-inclusive fare.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi [....] pisemne o różnorodnej formie i długości [....].

Wymagania szczegółowe

3.3.
Zdający znajduje w tekście określone informacje (1. 2. 3. 4.).

Rozwiązanie
1.c)
2.b)
3.c)
4.a)

Schemat punktowania
1 pkt - poprawna odpowiedź.
0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Zadanie 4.
(0-5)

Przeczytaj dwa teksty związane ze szkołą oraz zadania 1.-5. Z podanych odpowiedzi a)-d) wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zadania i odpowiednią literę, np. 0.a)

Tekst 1.
Teacher Man

I was in my third year of teaching creative writing when one of my students, 16-year-old Mikey, gave me a note from his mother: “Dear Mr. McCort, Mikey’s grandmother who is 80 fell down the stairs from too much coffee and I kept Mikey at home to take care of her so I could go to my job at the ferry terminal. Please excuse Mikey. P.S. His grandmother is ok.”
I had seen Mikey scribbling the note at his desk, using his left hand to disguise his handwriting. I said nothing. Most parental excuse notes I received back in those days were penned by my students. I threw Mikey’s note into a desk drawer along with dozens of other notes. While my class took a test, I decided to read all the notes again. I made two piles, one for the genuine ones, the other for forgeries. The second was the larger pile, with writing that ranged from imaginative to lunatic.
Isn’t it remarkable, I thought, how the students whined and said it was hard putting
200 words together on any subject? But when they forged excuse notes, they were brilliant. The notes I had could be turned into an anthology of Great American Excuses. They were samples of talent never mentioned in song, story or study.
How could I have ignored this treasure trove, these gems of fiction and fantasy? Here was American high school writing at its best  raw, real, urgent, brief, and lying like “The stove caught fire and the wallpaper went up and the fire department kept us out of the house all night.”
The writers of these notes didn’t realize that honest excuse notes were usually dull: “Peter was late because the alarm clock didn’t go off.”
One day I had an idea. I typed out a dozen excuse notes and told the students to read them.
“Mr. McCourt, who wrote these?” asked one boy.
“You did,” I said.
“So what are we supposed to do?”
“This is the first class to study the art of the excuse note - the first class, ever, to practice writing them. You’re so lucky to have a teacher like me who has taken your best writing and turned it into a subject worthy of study.”
Everyone smiled as I went on, “You didn’t settle for the old alarm clock story. You used your imagination. One day you might be writing excuses for your own children when they’re late or absent. So try it now.”
The students produced a rhapsody of excuses, ranging from a 16-wheeler truck crashing into a house to a severe case of food poisoning blamed on the school cafeteria. They said, “More, more. Can we do more?”
I asked the class to think about anyone in history who could use a good excuse note. I wrote suggestions on the board, including the most notorious gangster, Al Capone.
And then I heard, “Mr. McCourt, the principal is at the door.” My heart sank as the principal entered. He started walking up and down, peering at papers. He picked a few up and read them as if he was grading them. He frowned and pursed his lips. On his way out, he said he would like to see me.
Here it comes, I thought. The retribution. The principal was sitting at his desk. “Come in, I just want to tell you that that lesson, that project, whatever you were doing, was top-notch. Those kids were writing at college level. I just want to shake your hand,” he said.

1. The teacher was aware that Mikey’s excuse note was a forgery because he
a) recognized Mikey’s handwriting.
b) had spotted the boy writing it at school.
c) had talked to Mikey’s grandmother that day.
d) knew that Mikey was extremely imaginative.

2. The teacher gave his students an unusual assignment because he wanted to
a) show them he was aware they had cheated him.
b) publish their writings in an anthology of Great American Excuses.
c) impress the principal who was invited to inspect the class.
d) engage their creative potential to improve their language skills.

3. Before the teacher entered the principal’s office, he thought that the principal had been
a) inspired by his teaching method.
b) upset about the contents of the students’ notes.
c) disappointed with the grades the students got.
d) satisfied with the activity assigned to the students.

Tekst 2.
Surprising study

Steven Proud, a research student writing a PhD at Bristol University, tracked boys’ and girls’ test results at the ages of 7, 11, 14 and 16 in 16,000 schools in England. He analysed the test scores to see whether the proportion of girls in a year group made a difference to the results of both genders in Maths, Science and English.
His research contradicted the widely held belief that girls are always a good influence on boys in school. He found that boys consistently perform up to a tenth of a grade worse when they study English with high numbers of girls. However, when it comes to Maths and Science, both boys and girls achieve up to a tenth of a grade more when there are many girls in the class.
Proud argues that boys may do worse at English when there is a high proportion of girls in their class because they realize that the girls are better than them at this subject. “It could also be that teachers use teaching styles more appropriate to girls when there are more girls than boys in the class,” Proud says.

4. Which of the following is stated in the text as a fact, not an opinion?
a) Girls consistently have a positive influence on boys at school.
b) Teaching styles used by teachers are more appropriate for girls than boys.
c) Girls’ impact on boys’ performance differs depending on the subject.
d) Boys do worse at English because they realize they cannot catch up with girls.

5. From both texts we learn
a) what can affect students’ progress at school.
b) what factors determine the choice of teaching materials.
c) how students’ achievements can be monitored at school.
d) how research aids teachers who want to experiment in class.

====================

Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi [....] pisemne o różnorodnej formie i długości [....].

Wymagania szczegółowe

3.3.
Zdający znajduje w tekście określone informacje (1. 2. 3.).
3.1. R.
Zdający oddziela fakty od opinii (4.).
3.1.
Zdający określa główną myśl tekstu (5.).

Rozwiązanie
1.b)
2.d)
3.b)
4.c)
5.a)

Schemat punktowania
1 pkt - poprawna odpowiedź.
0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Znajomość środków językowych

Zadanie 5.
(0-4)

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę 1.-4., przekształcając jeden z wyrazów podanych nad tekstem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.
Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.
Uwaga:
dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
Napisz na karcie odpowiedzi numer luki i odpowiedni wyraz, np. 0. went

Wyrazy:
- come
- high
- steep
- have
- good
- make

Space tourism for the rest of us

For more than 50 years, governments had the monopoly on space travel. Until April 28, 2001 when Dennis Tito 1.-------- history by becoming the world’s first space tourist. An orbital getaway is still only for the world’s wealthiest adventurers, though; just seven tourists 2.-------- the opportunity to go into orbit with Space Adventures so far. But that doesn’t mean an out-of-this-world experience is completely out of reach for those of us who have to live on a slightly lower budget. For those who want a taste of space travel without spending a fortune, a sub-orbital experience is the next 3.-------- thing. The cheapest trip right now is a flight with Zero Gravity Corp., a private company whose “mission is to make the excitement and adventure of space travel easily accessible to the public.” Participants board a Boeing 727, which climbs to a high altitude and then dives 4.-------- to give passengers the feeling of weightlessness.

====================

Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].

Wymagania szczegółowe

1.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....] (1. 2. 3. 4.).

Rozwiązanie
1. made
2. have had
3. best
4. steeply

Schemat punktowania
1 pkt - poprawna odpowiedź.
0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Zadanie 6.
(0-4)

Uzupełnij zdania 1.-4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.
Uwaga:
w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.
Napisz na karcie odpowiedzi numer zdania i odpowiednie uzupełnienie, np. 0. went for a walk

1. Why didn’t you say anything? You (should / warn / students) -------- swimming in this place!
2. While (President / have / argument) -------- with his advisors, a group of journalists burst into the room.
3. Which exit (we / suppose / take) -------- at the next roundabout?
4. I wish we (tell / Jayne / project) -------- . She would have helped us with it.

====================

Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].

Wymagania szczegółowe

1.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....] (1. 2. 3. 4.).

Rozwiązanie
1. should have warned the students about/against
2. the President was having an argument
3. are we supposed to take
4. had told Jayne about the project

Schemat punktowania
1 pkt - poprawna odpowiedź.
0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Zadanie 7.
(0-13)

Napisz wypowiedź na jeden z trzech tematów.
Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Na karcie odpowiedzi napisz numer tematu, który wybrałeś/aś.

1. W Twojej szkole wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych. Młodzież zorganizowała akcję protestacyjną. Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym zrelacjonujesz przebieg akcji oraz przedstawisz i uzasadnisz swoje stanowisko w tym konflikcie.

2. Wróciłeś/aś niezadowolony/a z obozu młodzieżowego zorganizowanego przez szkołę. Napisz list do gazetki szkolnej, w którym uzasadnisz, dlaczego uważasz obóz za nieudany, i zaproponujesz rozwiązania, które poprawią jakość tego typu wyjazdów w przyszłości.

3. Coraz więcej młodych osób, wybierając kierunek studiów, nie kieruje się własnymi zainteresowaniami, ale wymaganiami rynku pracy. Napisz rozprawkę na ten temat, przedstawiając zalety i wady takiej decyzji.

====================

Przykładowa oceniona
wypowiedź zdającego

Temat 1.
We want to be heard

The decision of the school authorities to ban mobile phones might be right or wrong. The ban will be lifted or not. Time will tell. But after last week’s events one thing is sure. We won’t allow the decisions to be taken without us.
When the headmaster announced last Monday that phones would be banned, everybody was shocked. At the beginning we just couldn’t imagine a few hours without our mobiles. But then we realized something more important. Nobody had asked us for an opinion, nobody had tried to negotiate. It was just another regulation to conform to. That’s when the idea of a “silent break” was born. I’m so glad so many of you joined in. When the long break started on Wednesday, nobody chatted, nobody gossiped or answered the teachers’ questions. We just stood in the corridors, holding hands and displaying posters demanding our rights. We kept quiet for a full half an hour and the silence was louder than any riot we could have organized.
I’m not going to argue here that students should be allowed to carry their mobiles to school or use them during classes. Obviously, the regulation is partly the students’ fault and we should reconsider our behavior as well. But a ban can’t be a solution to every problem. Even if we behave like children from time to time it doesn’t mean we should be treated as such.
I hope we will be heard soon. But I wonder how many “silent breaks” it will take ...

====================

Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].
III. Tworzenie wypowiedzi.
Zdający tworzy [....] dłuższe wypowiedzi pisemne, bogate i spójne pod względem treści [....].

Wymagania szczegółowe

1.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [....].
5.4.
Zdający relacjonuje wydarzenia z przeszłości.
5.5.
Zdający wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia.
5.12.
Zdający stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze.
5.13.
Zdający stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

Ocena wypowiedzi

Zgodność z poleceniem - 5 punktów:
elementy treści: wprowadzenie zgodne z tematem, zachęcające czytelnika do dalszej lektury, obydwa elementy tematu (zrelacjonowanie akcji protestacyjnej oraz zaprezentowanie swojego stanowiska) szczegółowo omówione; zakończenie wypowiedzi adekwatne do tematu i treści artykułu; wypowiedź nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu;
elementy formy: artykuł jest zatytułowany; uwzględnione są wszystkie części pracy (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) i zachowane są właściwe proporcje między nimi (w przypadku artykułu zakończenie może być krótką puentą); pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy; długość pracy w dopuszczalnych granicach.
Spójność i logika wypowiedzi - 2 punkty: wypowiedź nie zawiera usterek w spójności i logice tekstu.
Zakres środków językowych - 3 punkty: szeroki zakres środków językowych, liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych (np. The ban will be lifted; Time will tell; allow the decisions to be taken; another regulation to conform to; any riot we could have organized; I wonder how many “silent breaks” it will take); zachowany jednorodny, stosowny styl.
Poprawność środków językowych - 3 punkty: praca nie zawiera błędów.

admin
Dodaj komentarz:


Stolica Polski to:
Pokaż archiwum newsów

Ostatnie posty na forum

Szybka nawigacja po naszym serwisie:

Forum językowe - Forum serwisu 'English for you'

Promuj nas - Wejdź i zobacz jak można pomóc w promocji serwisu 'English for you'

Gramatyka języka angielskiego - Szczegółowo rozpisane czasy oraz inne zagadnienia związane z gramatyką

Pisanie po angielsku - Wyczerpująca instrukcja jak poprawnie pisać po angielsku

Angielski w pracy i biznesie - Wzór CV i listu motywacyjnego, przykładowe listy formalne, oferty pracy za granicą

Fonetyka - Symbole fonetyczne wraz z przykładami, podział głosek, ćwiczenia

Lekcje video - Ucz się angielskiego za pomocą podzielonych na poziomy zaawansowania i tematyką lekcji video

Telewizja z kanałami anglojęzycznymi - Ucz się angielskiego oglądając anglojęzyczne kanały podzielone na kategorie tematyczne

Egzamin gimnazjalny z angielskiego - Wszystko o egzaminie gimnazjalnym

Matura z angielskiego - Wszystko o nowej maturze

Kurs angielskiego od podstaw - Co kilka dni nowa lekcja dla początkujących, całość przy wsparciu lekcji video

Testy - Rozbudowany dział testów podzielonych na kategorie

Działy tematyczne - artykuły z prasy anglojęzycznej, starannie wyselekcjonowane, do wykorzystania w referatach lub jako źródło ciekawych informacji

Egzaminy - Dokładne opisy niemal wszystkich egzaminów językowych od polskich takich jak matura, egzamin gimnazjalny do certyfikatów \'Cambridge\', statystyki zdawalności, opłaty oraz aktualne informatory.

Download - Programy, słowniki, oraz gry edukacyjne skutecznie wspomagające w nauce wraz z opisami i co najważniejsze ZA DARMO

Dla dzieci - Tu z kolei znajdziecie nauką od podstaw, całość podzielona na kategorie w kolorowej oprawie oraz z wymową bez koniecznosci znajomości zapisu fonetycznego

Gry i zabawy online - Pograj w gry edukacyjne bezpośrednio na stronie

Prace uczniów - Czym byłaby teoria bez praktyki, oryginalne prace uczniów podzielone na kategorie, kolorowe projekty tematyczne uczniów + Własne strony uczniów

Kolorowe projekty - Kolorowe projekty uczniów (słownictwo tematyczne)

Dla nauczyciela - Metodyka nauczania, ciekawe zabawy oraz ćwiczenia do wykorzystania na lekcji języka angielskiego wraz z konspektami i wykorzystanymi materiałami

Zapytaj nauczyciela - Na stronie cały czas dyżurują nauczyciele, którzy chętnie bezpłatnie pomogą, odpowiedź otrzymasz bezpośrednio na mail

Newsy ze świata - Bądź na bieżąco, aktualne wiadomości z podziałem na kategorie + Radio BBC

Tematyczne blogi naszych dziennikarzy i redaktorów:

Angielski dla dzieci - Piosenki, gry i zabawy, gramatyka dla dzieci

Emigracja krok po kroku... - Poradnik dla wyjeżdzających na Wyspy

Jottings of interstellar roamer - czyli notes niecodzienny - wspólnie przekroczmy bariery w odbiorze piękna, które nas otacza

Kraje anglosaskie - Historia, literatura, kultura USA i Wielkiej Brytanii

Popkultura USA i Wielkiej Brytanii - Moda, filmy, muzyka, sposób spędzania wolnego czasu za Ocenanem i na Wyspach + radio na stronie

Co warto zobaczyć w USA i Wielkiej Brytanii - Ciekawe miejsca i ludzie okiem podróżnika

Jamajka - wyspa słońce, była kolonia, kraj anglojęzyczny - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Kanada - kraj klonowego liścia - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Legal English - Podstawy prawniczego języka angielskiego

British Football - Strona poświęcona tematyce piłki nożnej na Wyspach

Wydawnictwo 'The Teacher' - Dzięki współpracy z wydawnictwem 'The Teacher' dostępne są w naszym serwisie artykuły z zakresu m.in metodyki lub kultury Anglii i innych krajów anglojęzycznych

Język niemiecki dla uczniów i nauczycieli - Język niemiecki, artykuły, materiały, egzaminy

Rak jelita grubego - Serwis partnerski z informacjami o raku jelita grubego

Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie 'English for you' chronione są prawami autorskimi. Serwis ma charakter społecznościowy i jest tworzony przez kilkudziesięciu redaktorów. W przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, proszę zgłaszać materiał do moderacji: biuro@jezykangielski.org Życzymy owocnej nauki.

Nasze Artykuły

rogLewo
rogPrawo

Subskrypcja

Nowości, artykuły, materiały, testy, oferta pomocy wprost na Twój email


Księga gości


Powiadamiacz

Jeżeli chcesz, żeby Twój znajomy również odwiedził nasz serwis wpisz Jego email


All Rights Reserved